Regulamin serwisu simlock.pl

Regulamin świadczenia usługi "SIMLOCK" w serwisie  www.simlock.pl

obowiązujący od dnia 16.12.2008 r.

§1. Realizacja usługi

   1. Usługa "SIMLOCK" jest oferowana przez TRADEINOX LTD  160927603 28B LISMORE HOUSE,  WILTON ROAD READING RG302SSUNITED KINGDOM , zwana dalej Usługodawcą.
   2. Usługa jest dostępna tylko i wyłącznie dla modeli telefonów (i innych urządzeń typu modem / router / ipad) wyszczególnionych na stronie.
   3. Usługodawca zobowiązuje się do przekazania klientowi przedmiotu usługi, czyli kodów odblokowujących (lub przedmiotu usług, których wynikiem nie są kody odblokowujące - typu sprawdzenie imei / odblokowanie fabryczne iPhone), zgodnie z podanymi przez klienta parametrami.
   4. Usługodawca zastrzega, iż kody odblokowujące "SIMLOCK" będą skuteczne, gdy wcześniej do telefonu nie były wpisywane inne, błędne kody odblokowujące i telefon nie miał zmienianego oprogramowania.
   5. W przypadku, gdy Usługobiorca wpisywał wcześniej do telefonu jakiekolwiek inne kody odblokowujące, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak usunięcia blokady Simlock, a Usługobiorcy nie przysługuje w takim przypadku zwrot poniesionych kosztów.
   6. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z opisem / warunkami usługi znajdującymi się pod formularzem zamówienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku złożenia błędnego zamówienia, wynikającego z nie zapoznania się w warunkami usługi.
   7. Usługa zostanie zrealizowana po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości zgodnej z Cennikiem na stronie. Płatności dokonuje się po wypełnieniu odpowiedniego formularza w serwisie internetowym Usługodawcy.
   8. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Usługobiorcy kodów odblokowujących w terminie określonym na stronie, w zależności od danego modelu telefonu. Do terminu realizacji usługi nie wlicza się weekendów, Świąt i dni wolnych od pracy.
   9. Usługodawca w uzasadnionych przypadkach może wydłużyć termin realizacji Usługi pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia Usługobiorcy o nowym terminie realizacji.
  10. Usługodawca z przyczyn technicznych może anulować zlecenie. Wówczas opłata za niezrealizowaną usługę zostanie niezwłocznie zwrócona Usługobiorcy wyłącznie na konto bankowe lub kartę kredytową.
  11. Obsługą płatności zajmuje się firma Dotpay.eu Ltd., prowadząca serwis dotpay.pl.

§2. Reklamacje

   1. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności oraz otrzymanych kodów odblokowujących należy składać na adres info@simlock.pl
   2. Reklamacje dotyczące:
         1. płatności - rozpatruje firma Dotpay.eu Ltd.
         2. otrzymanych kodów odblokowujących - rozpatruje Usługodawca.
   4. Reklamacje usługi powstałe nie z winy Usługodawcy będą rozpatrywane negatywnie.
   5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni roboczych.
   6. O wyniku rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
   7. Opłata za zrealizowaną usługę nie podlega zwrotowi.
   8. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie kodów odblokowujących, w szczególności za:
         1. utratę gwarancji
         2. innych skutków ubocznych

   9. Jak złożyć reklamację.

§3. Postanowienia końcowe

   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje z dniem jego opublikowania.

Polityka prywatności w serwisie SIMLOCK.pl